Miesięczne archiwum: czerwiec 2002

Kilka uwag w kwestii ubezpieczenia D&O w polskich realiach [2002]

1. Osoby sprawujące zarząd i nadzór nad spółkami kapitałowymi działają na krawędzi ryzyka. Ciąży na nich poważna odpowiedzialność. Działalność gospodarczą poddano wszechstronnej regulacji prawnej. System podatkowy jest nadmiernie skomplikowany, najeżony pułapkami. Spada zaufanie do biegłych rewidentów badających sprawozdania spółek. Zarazem przegląd statutów (umów) wskazuje, jak rozległy bywa często przedmiot działalności spółki. Im bardziej jest on przy tym zdefiniowany na wyrost (co dzisiaj bywa powszechną praktyką), tym większe ryzyko dotyka spółkę i członków jej organów. Przedsiębiorstwo spółki, zwłaszcza prowadzone „w większym rozmiarze”, jest organizmem coraz bardziej skomplikowanym. Także rynek, na którym spółka działa, jest środowiskiem coraz bardziej wielowymiarowym i coraz bardziej podatnym na oddziaływania zewnętrzne. Warunki prowadzenia działalności gospodarczej są, i zapewne będą, coraz trudniejsze. Operacje rynkowe (w tym zwłaszcza modne fuzje i przejęcia) są coraz bardziej wyrafinowane, a ich następstwa bywają nieprzewidywalne. Wiele wskazuje, że akcjonariusze (wspólnicy), wierzyciele, klienci, kontrahenci, społeczności lokalne – mogą stawiać spółkom coraz wyższe wymagania. W tej sytuacji nietrudno o błędne decyzje mogące owocować gigantycznymi stratami. Mogą one powstać także na zagranicznych rynkach, z którymi związanych bywa coraz więcej spółek. To wszystko przemawia za celowością ubezpieczania odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy spółki (D&O), obejmującego zarówno odpowiedzialność wobec spółki, jak wobec osób trzecich. W wielu krajach jest ono standardem.

2. Ubezpieczenie D&O winno odpowiadać nie tylko cechom wymaganym od „produktu” ubezpieczeniowego. Powinno ono także spełniać rzeczywiste potrzeby spółki i członków jej organów. Na rynku występują jednak oferty konstruowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe bez należytego zrozumienia ustroju polskich spółek kapitałowych i mechanizmów ich działania, a zwłaszcza zasad współdziałania zarządu i nadzoru. Dlatego ogólne warunki ubezpieczeń D&O i polityka towarzystw ubezpieczeniowych niekiedy nie przystają do polskich realiów.

3. D&O to powszechnie stosowany skrót pojęcia ‘directors and officers’, oznaczającego krąg ubezpieczonych. Ubezpieczenie to zostało stworzone i rozwinięte w świecie anglosaskim, stąd nawet jego nazwa odzwierciedla tamtejszą specyfikę. Nie warto podejmować prób przekładu na język polski terminu ‘directors’, ukutego dla spółek o całkiem innym ustroju, ani terminu ‘officers’, występującego w angielszczyźnie w nieporównanie szerszym znaczeniu niż jakikolwiek jego odpowiednik. Stąd działające w Polsce towarzystwa ubezpieczeniowe kreują własne nazwy ubezpieczenia OC „menedżerów”, „członków władz lub dyrekcji spółki kapitałowej”, „członków władz i funkcjonariuszy”. Warto zwrócić uwagę, że w Ksh nie występuje już rozpaczliwie przestarzały termin „władze” spółki.

4. W Polsce do kręgu ubezpieczonych wchodzą najczęściej członkowie zarządu i rady nadzorczej (oraz utrzymanej w spółce z o.o. komisji rewizyjnej). Do tego kręgu z reguły wchodzą także prokurenci, bez względu na charakter stosunku prawnego łączącego ich ze spółką: często bywa nim stosunek pracy, lecz może to być umowa zlecenia lub o świadczenie usług. Bywa, że krąg ubezpieczonych obejmuje także „dyrektorów spółki, o ile z zakresu posiadanych przez nich pełnomocnictw i ciążących na nich obowiązków wynika, iż mają wpływ na całokształt działalności spółki”. Jedno z towarzystw gotowe jest ubezpieczać OC zarządców i nadzorców nie tylko spółek kapitałowych, lecz także spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej; w niniejszych rozważaniach ograniczam się jednak wyłącznie do spółek kapitałowych.

5. Natomiast likwidatorzy bywają bądź przemilczani w ogólnych warunkach ubezpieczenia, bądź wyraźnie wykluczani z kręgu osób uprawnionych do ubezpieczenia D&O. W pierwszym przypadku należałoby przyjąć domniemanie, że z chwilą otwarcia likwidacji spółki odpowiedzialność towarzystwa względem członków zarządu zostaje przeniesiona na likwidatorów (art. 466 Ksh) – zwłaszcza, iż często bywają to te same osoby. W przeciwnym razie z chwilą otwarcia likwidacji spółki wygasałoby ubezpieczenie członków zarządu (zastępowanych przez likwidatorów), oraz prokurentów (skoro otwarcie likwidacji powoduje wygaśnięcie prokury i niemożność ustanowienia nowej), natomiast ubezpieczenie członków rady nadzorczej, a także komisji rewizyjnej w spółce z o.o., trwałoby nadal (prawo dopuszcza taką ewentualność).

6. Drugi przypadek, czyli wyraźne wykluczenie likwidatorów z kręgu osób uprawnionych do korzystania z dobrodziejstw ubezpieczenia D&O, wynika z niezrozumienia istoty likwidacji spółki kapitałowej. Likwidacja bywa nieszczęśliwie mylona z upadłością. Nie dostrzega się płynących z niej korzyści. Sądzę, że coraz powszechniej wystąpi okoliczność, iż spółka ulega rozwiązaniu po przeprowadzeniu likwidacji, ponieważ akcjonariusze (wspólnicy) doszli do wniosku, że chociaż spółka mogłaby prowadzić rentowną działalność, bardziej opłacalne dla nich będzie zlikwidowanie jej i obrócenie pozyskanych tą drogą środków na inny cel gospodarczy. Warto zwrócić uwagę, że zarząd spółki jest w prowadzeniu jej spraw znacznie mniej skrępowany, niż likwidatorzy, poddani z mocy prawa licznym ograniczeniom. Nie ma podstaw do przyjęcia, że towarzystwo z tytułu ubezpieczenia OC likwidatorów ponosi większe ryzyko, niż z tytułu analogicznego ubezpieczenia członków zarządu.

7. Bez względu na nazwę, albo na definicję kręgu ubezpieczonych, w Polsce ubezpieczenie D&O kierowane jest przede wszystkim do członków zarządu. Zapewne jest tak dlatego, że to właśnie zarząd decyduje, czy spółka zawrze z towarzystwem umowę ubezpieczenia OC członków jej organów i sfinansuje ją. Przede wszystkim zaś, to właśnie zarząd decyduje, czy spółka ubezpieczy w danym towarzystwie swój majątek i swoje interesy; towarzystwo może w zamian zaoferować spółce szczególnie korzystne (dla zarządu) ubezpieczenie D&O. Członkowie rady nadzorczej bywają niekiedy objęci tym ubezpieczeniem tylko pro forma. Niektóre towarzystwa jak gdyby nie rozumieją, że członków rady nadzorczej najczęściej nie łączy ze spółką żadna umowa (łączy ich natomiast swoisty stosunek quasi umowny, kreujący wymóg dochowania przez nich należytej staranności – zob. poniżej, § 22); nie dysponują oni także żadnymi „pełnomocnictwami”. Inne towarzystwa w ogóle nie dostrzegają członków rady, przekładając termin „board of directors” jako po prostu – „zarząd”. Stąd narzucany przez jedno z nich wniosek o „ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Członków Zarządu i Rady Nadzorczej” przewiduje ujawnienie owemu towarzystwu szczegółowych danych dotyczących zarządu (w układzie: nazwisko członka zarządu, kwalifikacje, wiek, data nominacji), natomiast nie przewiduje ujawniania nazwisk, ani innych danych, członków rady nadzorczej. Towarzystwa stawiają też wymóg uzupełniania wniosku informacjami, które mogą być niedostępne dla członka rady nadzorczej (zob. poniżej, §§ 19 i 21).

8. Członków rady nadzorczej niekiedy dyskwalifikują osobliwe konstrukcje prawne. Jedno z towarzystw udziela ochrony ubezpieczeniowej, w zakresie OC ubezpieczonego, „w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez niego w okresie trwania umowy ubezpieczenia czynności służbowych, podjętych w granicach jego kompetencji…”. Przez wspomniane „czynności służbowe” towarzystwo rozumie „czynności podejmowane przez Ubezpieczonego w granicach jego kompetencji ustalonych przez Podmiot gospodarczy lub określonych przez obowiązujące przepisy prawne, polegające na reprezentowaniu przez Ubezpieczonego tego Podmiotu oraz w prowadzeniu jego spraw”. Wynika z tego, że członkowie rady nadzorczej w istocie nie mogą skorzystać z ochrony, ponieważ wykonywane przez nich „czynności służbowe” w zasadzie nie polegają na reprezentowaniu spółki lub prowadzeniu jej spraw.

9. W Polsce nie ukształtowano do tej pory zasad dobrej praktyki spółek. Ponieważ podjęto już znaczące usiłowania w tym kierunku, zatem na porządku dziennym stanie niebawem konieczność udzielenia odpowiedzi na niepokojące pytanie, czy godzi się, by spółka obracała swoje środki na ochronę jej funkcjonariuszy przed skutkami ich własnego niedbalstwa? Akcjonariusze (wspólnicy) mogą uznać, że nie leży to w ich interesie. W takiej sytuacji zarząd i nadzór będą mogły ubezpieczać swoją odpowiedzialność cywilną nie za pieniądze spółki, a tylko za swoje. Prof. Bob Tricker, czołowy znawca problematyki porządku korporacyjnego, zwraca uwagę, że takie rozwiązanie zostało przyjęte w niektórych ustawodawstwach.

10. Jeżeli jednak to spółka opłaca składkę za ubezpieczenie D&O, lub jeżeli otrzymuje je w pakiecie, wespół z ubezpieczeniem swojego majątku – wówczas leży w interesie dobrej praktyki spółek, by stosowna informacja była udostępniana w raporcie rocznym. Ma ona bowiem poważne znaczenie dla oceny sytuacji spółki. Bywa, że zarząd zawiera umowę ubezpieczenia OC wyłącznie członków zarządu, nie informując o tym nawet rady nadzorczej. Jedną z funkcji ubezpieczenia D&O jest zwiększenie wiarygodność spółki w obrocie. Nie ma żadnych podstaw do wnioskowania, że jeżeli wszyscy lub poszczególni funkcjonariusze spółki korzystają z dobrodziejstw ubezpieczenia D&O – powstaje domniemanie, że nad taką spółką ciąży szczególne ryzyko; otóż często bywa wręcz przeciwnie. Akcjonariusze (wspólnicy) mają nadto prawo oczekiwać, że spółka udostępni im informacje o wysokości kosztów poniesionych przez nią w związku z ubezpieczeniem OC jej funkcjonariuszy. Ujawnienie szczegółów ubezpieczenia napotka jednak na znaczne trudności psychologiczne. Polskie spółki nie lubią jawności. Szczególnie dotyczy to sfery wynagrodzeń i innych korzyści świadczonych członkom organów spółki. Stąd wiele spółek, nawet publicznych, nie publikuje raportu rocznego, ani nie ogłasza na swoich witrynach internetowych istotnych informacji na ten temat.

11. Przyjęcie zasady, że osoby objęte ubezpieczeniem D&O powinny same opłacać swoje składki byłoby w polskich warunkach rozwiązaniem nierealnym i skrajnie niekorzystnym dla towarzystw ubezpieczeniowych. W kręgach osób sprawujących zarząd i nadzór nad spółkami świadomość dobrodziejstw płynących z ubezpieczenia D&O jest znikoma. Skład osobowy gremiów sprawujących zarząd i nadzór bywa płynny; parafrazując Heraklita z Efezu, można rzec „banda rhei”. Wprawdzie z ustawy wynika, że tylko prokurenci nie znają dnia i godziny, ale nie warto przywiązywać się także do posad w zarządach, natomiast rady nadzorcze wręcz przyrównuję do drzwi obrotowych. Wcale niełatwo zdecydować się na ponoszenie z prywatnej szkatuły wysokiej składki ubezpieczeniowej; zresztą nierzadko zanim towarzystwo potrafi ją wyznaczyć (wszak kwotowanie jest indywidualne), reflektant na polisę zostanie odwołany. Do rad nadzorczych często wybierane są osoby bardzo młode, bez doświadczenia oraz bez majątku dającego rękojmię ich odpowiedzialności, za to skłonne do szarżowania, otwarte na ryzyko. To oni szczególnie potrzebują ubezpieczenia D&O, ale nawet o nim nie słyszeli.

12. Istotny z punktu widzenia dobrej praktyki dylemat, czy spółka może opłacać ubezpieczenie OC członków swoich organów, czy raczej oni sami powinni pokrywać jego koszty, jest na gruncie przepisów podatkowych całkiem bezprzedmiotowy. W praktyce bowiem największym wrogiem D&O jest fiskus. Spółka nie może zaliczyć składki do kosztów uzyskania przychodów, lecz gdyby mimo to zdecydowała się ponieść te koszty, ubezpieczony będzie obowiązany wykazać je w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT) łącznie z innymi przychodami i obliczyć należny podatek według skali, czyli w praktyce wyniesie on najczęściej 40% przypisanego mu świadczenia. Jeżeli natomiast członek zarządu lub rady nadzorczej zdecyduje się ubezpieczyć indywidualnie i zdoła przemknąć się przez procedury stosowane w takich przypadkach przez towarzystwa ubezpieczeniowe, nie będzie mógł skorzystać z odliczenia opłaconej składki jako (w całości lub w części) kosztu uzyskania przychodu z tytułu członkostwa w zarządzie lub radzie nadzorczej.

13. Zjawisko „drzwi obrotowych”, czyli niestałość składu zarządu i nadzoru, sprzyja ubezpieczaniu przez same spółki OC bezimiennej masy ich „byłych, aktualnych lub przyszłych” funkcjonariuszy. Tytułem do korzystania z dobrodziejstw ubezpieczenia D&O jest w takim przypadku samo sprawowanie funkcji zarządczych lub nadzorczych. Polisa chroni więc każdorazowo wszystkich piastunów funkcji w zarządzie i nadzorze, a także wszystkie osoby sprawujące prokurę. Często nie różnicuje się sytuacji prawnej poszczególnych członków danego organu, a przecież zawieszenie członka zarządu, bądź delegowanie członka rady do czasowego wykonywania czynności członka zarządu lub do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych – radykalnie zmienia ich pozycje. Szacując poziom ryzyka i korespondującą z nim wysokość składki towarzystwo nie uwzględnia reputacji zawodowej, kwalifikacji, ani doświadczenia ubezpieczonych, ponieważ ich nawet nie zna. Jest to moim zdaniem rozwiązanie rodzące ogromne ryzyko i wysoce niekorzystne dla towarzystw ubezpieczeniowych. Świadczą one wówczas ochronę nieokreślonej liczbie członków organów (statutowe określenie liczby członków zarządu i rady często mieści się w widełkach, a liczba prokurentów jest nieograniczona) o nieokreślonych kwalifikacjach, czasem wchodzących do organu spółki na krótko, incydentalnie, w istocie po to, by wyrządzić szkodę spółce, jej wierzycielom lub akcjonariuszom.

14. Szybka rotacja na funkcjach w zarządach i radach nadzorczych nie sprzyja ubezpieczaniu D&O imiennie oznaczonych osób i kwotowaniu składek z uwzględnieniem ich indywidualnych przymiotów, doświadczeń i kwalifikacji. Natomiast ubezpieczanie bezimiennej masy wszystkich osób, które przewiną się przez „drzwi obrotowe”, prowadzące do zarządu lub rady (i z powrotem!) dodatkowo utrudnia możliwość dojścia z fiskusem do porozumienia w sprawie aspektów podatkowych D&O. Takie porozumienie leży w interesie spółek i społeczności światłych zarządców i nadzorców. Są nim zainteresowani potencjalni nabywcy ubezpieczeń, nie tylko zaś ich sprzedawcy – towarzystwa ubezpieczeniowe; zresztą ostatnio w świecie bywa, że z tytułu D&O wypłacają one więcej odszkodowań, niż zbierają składek. W interesie rynku leży przeto współdziałanie towarzystw, spółek i Ministerstwa Finansów w poszukiwaniu nowoczesnego statusu podatkowego D&O. W niektórych krajach osiągnięto już postępy na tej drodze.

15. Rozwój ubezpieczenia D&O, warunkowany korzystnym uregulowaniem jego aspektów podatkowych, leży także w interesie rynku. Pisze Anna Cudna (Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków organów spółek kapitałowych, cz. II, „Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych” 9/2001): „Dla podmiotów gospodarczych ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej stanowi formę minimalizacji ryzyka, jakie wiąże się nieodzownie z funkcjonowaniem na rynku. Jest nie tylko zabezpieczeniem dla ubezpieczonego, ale także dla jego kontrahentów i otoczenia. W skali mikroekonomicznej stanowi więc solidne oparcie dla podmiotu gospodarczego, którego odpowiedzialność została ubezpieczona, natomiast w skali makroekonomicznej zwiększa pewność obrotu gospodarczego” (podkreślenie moje – ASN).

16. Obejmowanie dobrodziejstwem ochrony bezimiennej masy wszystkich, którzy chociaż przejściowo pełnią w spółce oznaczone funkcje, rodzi w polskich warunkach dla towarzystw ubezpieczeniowych dodatkowe ryzyko niepewności, kto właściwie jest ubezpieczony. W praktyce bowiem jedynie wykonywanie prokury nie budzi zasadniczych wątpliwości, natomiast status członka zarządu lub rady nadzorczej bywa niekiedy zaskakująco trudny do rozwikłania.

17. Oto garść przykładów. W głośnej spółce publicznej rada nadzorcza delegowała przewodniczącego do czasowego wykonywania czynności odwołanego prezesa zarządu. Było to niezgodne z prawem: czy jakiekolwiek towarzystwo ubezpieczeniowe uznałoby roszczenia związane z działalnością takiego prezesa – hybrydy? W innej spółce publicznej doszło do schizmy, powołano dwie rady nadzorcze: która z nich byłaby objęta ubezpieczeniem i jak towarzystwo miałoby to ustalić? W kwietniu 2002 r. sąd stwierdził nieważność podjętej w kwietniu 2001 r. uchwały walnego zgromadzenia jednego z banków publicznych w sprawie ustalenia liczebności rady banku i wyboru jej członków na kadencję 2001 – 2005: gdyby między kwietniem ubiegłego i bieżącego roku jakieś towarzystwo uznało roszczenia związane z działalnością członków wadliwie wybranej rady, lub wadliwie ustanowionego przez nią zarządu, jak obecnie wybrnęłoby z tego?

18. Niezręcznie byłoby proponować towarzystwom ubezpieczeniowym, by brały poprawkę na osobliwe polskie realia, lecz w świetle sygnalizowanych zjawisk warto zwrócić uwagę na sformułowania Allianzu, który w swoich o.w.u. zastrzega, że ubezpieczonym jest członek zarządu lub rady nadzorczej „powołany do pełnienia funkcji zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych” i wyłącza odpowiedzialność za szkody wyrządzone umyślnie, „w tym przez świadome odstąpienie od przepisów prawnych, uchwał, zakresu kompetencji i pełnomocnictw”. Na prawidłowość powołania lub wyboru do zarządu i rady nadzorczej zwraca też uwagę AIG.

19. Towarzystwa ubezpieczeniowe zdecydowanie wolą, by to raczej spółka ubezpieczyła swoich funkcjonariuszy, niż by to oni sami ubezpieczali się indywidualnie. Pomijając możliwość opustów w składce D&O oferowanych spółkom ubezpieczającym w danym towarzystwie inne ryzyka przemawia za tym argument sprawności postępowania (prościej załatwia się jeden wniosek, niż wiele wniosków), dochodu towarzystwa (nie wszyscy funkcjonariusze spółki zdecydują się na indywidualne polisy D&O), a także redakcja o.w.u i wielość informacji o spółce, wymaganych w celu rozpatrzenia wniosku. Nie można wykluczyć, że członek rady nadzorczej, który pragnąłby na własną rękę zawrzeć ubezpieczenie OC, nie będzie w stanie udostępnić towarzystwu wszystkich żądanych przez nie informacji. Jedno z towarzystw żąda na przykład ujawnienia informacji dotyczących historii roszczeń przeciwko spółce: ‘(a) Czy był prowadzony lub jest w toku proces lub inne postępowanie przeciwko spółce? (b) Czy było lub jest w toku dochodzenie, śledztwo lub inne postępowanie związane z działalnością spółki? (c) Czy istnieją okoliczności, które mogą spowodować zdarzenie opisane wyżej w pkt. (a) lub (b)? Jeżeli odpowiedź na część (a) lub (b) brzmi „Tak”, prosimy podać szczegóły’. Otóż w przypadku spółki prowadzącej rozległą działalność – nawet doświadczony członek jej rady nadzorczej napotkałby na spore trudności w podaniu wspomnianemu towarzystwu żądanych przez nie szczegółów.

20. Jest zrozumiałe, że towarzystwo ubezpieczeniowe żąda informacji dotyczących daty rozpoczęcia działalności przez spółkę, przedmiotu jej działalności, sytuacji finansowej, struktury akcjonariatu. Jest zrozumiałe, że towarzystwo żąda, by wraz z wnioskiem doręczono mu ‘ostatnie dwa roczne sprawozdania i sprawozdania finansowe (łącznie ze sprawozdaniem biegłych rewidentów) spółki’, przy czym lapsus o ‘sprawozdaniu biegłych rewidentów’ można zwalić na tłumacza. Niezrozumiałe jest natomiast, dlaczego towarzystwo nie domaga się statutu (umowy) spółki? Członek zarządu i rady nadzorczej (oraz likwidator) odpowiada przecież wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub – właśnie! – postanowieniami statutu spółki. Statut określa (a raczej: dookreśla w stosunku do Ksh) zakres kompetencji i odpowiedzialności zarządu i rady, a niekiedy także prezesa zarządu i przewodniczącego rady. Niekiedy ze statutu spółki można odczytać zaskakująco wiele. To właśnie w statucie tkwią luki, przez które wyciekają ze spółki pieniądze. Często statut spółki wyraziście indywidualizuje jej ustrój w rozległych granicach nakreślonych przez ksh. Stąd np. Warta żąda: „do wniosku (o zawarcie umowy ubezpieczenia – ASN) powinien zostać załączony statut albo umowa lub inne dokumenty regulujące zasady działania Podmiotu gospodarczego i ustalające zakres odpowiedzialności Ubezpieczonych”. Brak zainteresowania towarzystwa statutem spółki świadczy o braku zrozumienia przez nie polskich realiów ustrojowo–prawnych. Natomiast gdyby towarzystwa ubezpieczeniowe wykazały zainteresowanie statutami spółek zanim ubezpieczą członków ich organów – mogłyby taką postawą orzeźwiająco oddziałać na spółki i skłonić je do dbałości o jakość ich statutów, jakże często sporządzonych niestarannie.

21. Na marginesie można podnieść wątpliwość, czy aby w polskich warunkach ubezpieczenie D&O rzeczywiście zwiększa wiarygodność spółki w obrocie. Towarzystwa żądają udostępniania im informacji, których czasem nie żąda nawet KPWiG od spółek publicznych, ani bank od kredytobiorcy. Jedno z towarzystw żąda ujawnienia we wniosku o ubezpieczenie, „czy obecnie spółka rozważa fuzję, nabycie lub przejęcie innych spółek, organizacji, korporacji?” Nie chodzi o to, czy spółka podejmuje takie przedsięwzięcie, a nawet o to, czy planuje je, lecz czy w ogóle „rozważa”. Co znaczy: „rozważa”? Wszak „Gedanken sind zollfrei”! Zalecam towarzystwom daleko idącą ostrożność w pozyskiwaniu takich informacji, gdyż domagając się ich – płoszą klienta i prowokują wątpliwości w kwestii swojej wiarygodności. Niedawno zarzucono jednemu z poważnych banków, że informacje uzyskane od spółki ubiegającej się o kredyt wykorzystał w swoich operacjach finansowych na akcjach owej spółki. Dowodzi to niewiary w szczelność „chińskich murów” w instytucjach finansowych. Nie można wykluczyć, że towarzystwo (dysponujące mnóstwem informacji o spółce dzięki wnioskowi o ubezpieczenie D&O) zostanie przejęte, wraz z tymi informacjami, przez inny podmiot, lub że jego menedżerowie stadnie przejdą do innego pracodawcy, albo rozpiechrzną się, wraz z tymi informacjami, po całym rynku pracy.

22. Członków zarządu i rady nadzorczej (oraz likwidatorów) obowiązuje ten sam miernik staranności: otóż powinni oni przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć „staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności” (art. art. 293 § 2 i 483 § 2 Ksh). Kodeks handlowy przyjmował za taki miernik „staranność sumiennego kupca”. Czy zmiana ma charakter wyłącznie redakcyjny i polega na uwspółcześnieniu słownictwa, czy też miernik staranności uległ w Ksh zaostrzeniu? Opowiadam się za drugim członem postawionej tu alternatywy. Przemawia za tym przeniesie ciężaru dowodowego – w tym przypadku wykazania braku winy – na członka organu spółki (art. art. 293 § 1 483 § 1 Ksh). Współcześnie nie ulega wątpliwości, że pełnienie funkcji w zarządzie spółki jest działalnością uprawianą zawodowo. Nie wykształciła się natomiast jeszcze wyodrębniona grupa specjalistów, skłonnych do traktowania pracy w radach nadzorczych jako podstawowego zawodu. Im wyższe będą kwalifikacje zawodowe członków zarządów i rad, tym mniejsze ryzyko poniesie towarzystwo ubezpieczeniowe. Lecz praktyka ubezpieczania na takich samych zasadach bezimiennej masy wszystkich, którzy przewijają się przez organy spółki, zwłaszcza przez mniej stabilną pod względem składu członkowskiego radę nadzorczą – nie sprzyja zawodowym nadzorcom.

23. Na gruncie Kh powszechnie przyjęto, że już samo objęcie funkcji w organach spółki mimo braku wykształcenia lub umiejętności potrzebnych do jego zajmowania jest naruszeniem wymaganej staranności. Pogląd ten można swobodnie przenieść na grunt ksh. Im niższe kwalifikacje osób wchodzących w skład zarządów i rad nadzorczych, im bardziej incydentalne ich członkostwo w tych organach – tym wyższe ryzyko ponoszą towarzystwa ubezpieczeniowe (zob. powyżej, §§ 11 i 13). Nie dysponują one jednak instrumentami stwierdzania kwalifikacji członków zarządów i rad. Wprawdzie nie stwierdzają one także kwalifikacji wielu grup zawodowych, którym oferują ubezpieczenie OC, jak notariusze, adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, rzeczoznawcy majątkowi itd., lecz w tych przypadkach mają do czynienia z zamkniętymi grupami zawodowymi, dopuszczającymi do swojego grona tylko osoby o ustalonych kwalifikacjach, natomiast korpus członków zarządów, a zwłaszcza członków rad nadzorczych spółek kapitałowych, jest w założeniu otwarty.

24. O tym, że ubezpieczenie D&O nie odgrywa w polskich realiach istotnej roli niech świadczy, że częściej procesujemy się o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwał walnego zgromadzenia, niż po prostu o pieniądze. Kto w krajach anglosaskich nie widzi szansy na wyprocesowanie zadośćuczynienia za szkodę od spółki, kieruje roszczenie do jej zarządców i nadzorców, lub nawet do osoby wybranej spośród nich, licząc na pokrycie odszkodowania z polisy D&O (deep–pocket syndrome). W naszych warunkach jest to nierealne: niewielu zarządców i nadzorców spółek kapitałowych korzysta z polis D&O, a jeżeli korzysta – nie rozgłasza tego. W wielu krajach można domniemywać, że zarządcy i nadzorcy spółki kapitałowej prowadzącej działalność w większym rozmiarze są objęci ubezpieczeniem D&O. W Polsce należy domniemywać, że nie są nim objęci. Dobrze, gdy o nim w ogóle słyszeli.

25. Nic tak skutecznie nie przyczyni się do wzrostu zainteresowania w Polsce problematyką D&O, oraz korzystania z tego ubezpieczenia, jak pierwsze głośne roszczenie skierowane na drogę sądową. Casusów zagranicznych jest już wiele, polskiego dotąd nie ma. Można było wytaczać roszczenia w związku z wydarzeniami w Espebepe, Universalu, Polisie, KGHM, Banku Częstochowa, BWR, Elektrimie, Kogeneracji, by poprzestać na najgłośniejszych przykładach z grona spółek publicznych. Niestety, akcjonariusze i wierzyciele są w Polsce nazbyt bierni, co szkodzi rynkowi. Nadzieję na rozbudzenie wśród nich świadomości ich praw i wykreowanie aktywnych postaw można, jak do tej pory, pokładać tylko w amatorskim Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnym. Inwestorzy instytucjonalni, w szczególności fundusze emerytalne i inwestycyjne, nie dojrzali dotychczas na tyle, by już występować z roszczeniami. Wolą tracić, niż sięgać po swoje.

Szkic ogłoszony w numerze 6/138/2002 miesięcznika nasz Rynek Kapitałowy.

Na prawie luksemburskim [2002]

ITI jest spółką prawa obcego, więc nie działają w niej znane polskiemu prawu środki ochrony inwestora!

U polskich inwestorów brak nawyku wnikliwego studiowania prospektów emisyjnych. Statutów i regulaminów nie czytają nawet analitycy, co zresztą wcale nie przeszkadza im w pleceniu rekomendacji. Zalecam jednak lekturę prospektu emisyjnego International Trading and Investments Holding S.A. Luxembourg (w skrócie ITI), oraz statutu tej spółki. Spotkamy tam rozwiązania dotąd nieznane polskiemu rynkowi. Mniejsza, czy dobre, czy złe; ważne, że różniące się od tych, jakie występują w polskich spółkach. Wcale zresztą nie uważam polskich spółek za twory doskonałe. Są one często na jedno kopyto. Wprawdzie kodeks spółek handlowych rygorystycznie wyznacza im ramy ustrojowe, ale w tych ramach pozwala na wiele innowacji, z czego spółki korzystają rzadko. Statuty wielu spółek i regulaminy ich organów wyszły spod jednej sztancy, co łatwo stwierdzić po tych samych błędach, bezmyślnie powielanych przez niektóre z najdroższych firm prawniczych.

Polski inwestor ma jednak powody, by szanować ustrój polskich spółek, jest on bowiem dla niego korzystny. Spółką kieruje zarząd, nad którym rada nadzorcza zobowiązana jest sprawować stały i wszechstronny nadzór. Mniejszość może wpływać na kształt rady (prawo wyboru rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami) i przyglądać się pracy zarządu (prawo delegowania przez każdą grupę jednego spośród wybranych przez siebie członków do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, w tym do uczestniczenia w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym, cokolwiek to znaczy). Akcjonariusz ma prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia sprzecznej ze statutem bądź dobrymi obyczajami lub mającej na celu pokrzywdzenie akcjonariusza. Ma on także prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia sprzecznej z ustawą. Warunkiem skorzystania z tych uprawnień najczęściej jest m.in. uczestnictwo w walnym zgromadzeniu.

ITI zajmuje się rozrywką i mediami. Są to obiecujące dziedziny działalności, najbardziej atrakcyjne przemysły świata ery poprzemysłowej. Manifest ITI głosi, że jej programy i produkcje skierowane są do osób znacznie młodszych ode mnie – i dobrze im tak. Sam nie oglądam programów typu Big Brother lub Brothel. Nie oceniam też atrakcyjności inwestycyjnej publicznej oferty ITI, ani jej nie neguję. Zwracam natomiast uwagę, że jest to spółka prawa obcego, której ustrój nie dopuszcza wielu znanych nam instrumentów ochrony inwestora. Nie ma w niej rady nadzorczej, jaka nadzoruje polskie spółki (jej miejsce zajmuje rada dyrektorów, organ zarządczo–nadzorczy). Nie ma zatem wyborów do rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Nie ma kontroli mniejszości nad zarządzaniem spółką. Może ona rozwodnić kapitał poza kontrolą walnego zgromadzenia. Zresztą indywidualny akcjonariusz z Polski niekoniecznie weźmie udział w walnym zgromadzeniu, które odbywa się w Luksemburgu.

Prospekt emisyjny zawiera (s. 255) informacje, że warunkiem zdolności walnego zgromadzenia do podejmowania uchwał jest uczestnictwo w nim co najmniej połowy kapitału. W sytuacji braku quorum zwołuje się drugie walne zgromadzenie, które może podejmować uchwały niezależnie od wielkości reprezentowanego na nim kapitału. Procedura ta nie znajduje odzwierciedlenia w statucie spółki. W szczególności nie zawiera on wymogu quorum na walnym zgromadzeniu. Należy więc przestudiować prawo luksemburskie.

W prawie polskim żądanie zwołania walnego zgromadzenia przysługuje dziesiątej części kapitału. W Luksemburgu trzeba na to piątej części. Tamtejsze prawo kreuje kulturę inwestorów instytucjonalnych. Daje ono przywileje osobom sprawującym funkcje zarządczo–nadzorcze, pozwalając im głosować w swoich sprawach i wzajemnie udzielać sobie pełnomocnictw do uczestniczenia w podejmowaniu decyzji. ITI działa w Polsce, wyłącznie tutaj zarabia pieniądze, ale wygoda przemawia za ulokowaniem spółki na prawie luksemburskim. Jest to proceder legalny. Korzyść z tego taka, że polski akcjonariusz nareszcie ma szansę dostrzec, iż pod polskim prawem nie jest mu wcale najgorzej.

Nie jest to zresztą jedyny pożytek oferty ITI. Są też inne: na gasnącą już warszawską giełdę nareszcie pragnie wejść spółka z zagranicy. Inwestorzy może wreszcie poznają spółkę inną od tych, z jakimi mieli dotychczas do czynienia. Co najważniejsze: inwestor indywidualny może nareszcie zrozumie, iż działa na własne ryzyko. Albowiem wobec spółki lokowanej na prawie luksemburskim nie ujmie się za nim Komisja Papierów Wartościowych i Giełd. Nie ujmą się też za nim polskie sądy. Co nie znaczy, że komisja i sądy rączo ujmują się za nim w przypadku polskich spółek. Ale przynajmniej mogą.

Tekst został ogłoszony 24 czerwca 2002 r. w Magazynie Finansowym dziennika Prawo i Gospodarka.

Czytaj także: 2014.01.18 Parowanie i znikanie

“…oraz wyżywienie klawe” [2002]

Członkom rady przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w jej pracach – ale co to oznacza?

W kwestii wynagradzania członków rady nadzorczej spółka akcyjna ma sporo swobody. Może ich wynagradzać, albo odmówić im wynagrodzenia (niekiedy członkowie rady bywają wynagradzani przez podmiot, dla którego sprawują nadzór nad spółką). Jeżeli spółka wypłaca nadzorcom wynagrodzenie, może to czynić na różnych warunkach, byle płynęły one ze statutu lub (a w pewnej sytuacji wyłącznie, lecz o tym innym razem) z uchwały walnego zgromadzenia. Spółki korzystają z tej swobody, wynagradzając nadzorców na całkiem dowolnych zasadach. Wolnoć Tomku w swoim domku.

Inaczej ma się kwestia zwrotu kosztów związanych z udziałem w pracach rady. Spółka nie ma tu wcale swobody. Ma zwracać koszty, i basta. Albowiem wynagrodzenie może być przyznane, albo nie, zaś zwrot kosztów przysługuje obligatoryjnie. Nawet jeżeli członek rady nadzorczej, jak często czynią to cudzoziemcy, zrzekł się prawa do wynagrodzenia od spółki, lub nie zostało mu ono przyznane. Nawet jeżeli statut rozstrzyga tę sprawę inaczej, czyli albo wcale nie przyznaje członkom rady zwrotu kosztów związanych z udziałem w jej pracach, albo przewiduje w tej materii utrudnienia lub ograniczenia.

Stary kodeks handlowy niemal nie dotykał kwestii świadczeń spółki na rzecz jej nadzorców. Dopiero kodeks spółek handlowych uregulował je, jak przedstawiłem powyżej. Stąd wniosek, że poza zwrotem kosztów oraz wynagrodzeniem, jeżeli jest ono przyznane, członkom rady nie przysługują od spółki żadne inne świadczenia lub korzyści, jak samochód lub telefon komórkowy. Dopóki sprawa nie była ustawowo uregulowana, spółki i na tym polu wyprawiały najdziksze swawole. Jedna przyjęła zasadę, iż nie zwraca kosztów dojazdu na posiedzenia rady. Inna, że zwraca koszty, ale wyłącznie przewodniczącemu rady i tylko zagranicznych podróży służbowych, a podróży krajowych – już nie. Za to jeden z banków miał wątpliwości, czy zwracać przewodniczącemu rady koszty przelotów na posiedzenia rady aż z Ameryki Północnej. Kilka spółek wydzielało radzie nadzorczej budżet, w którym powinna ona zmieścić swoje koszty i wydatki.

Już od półtora roku obowiązuje kodeks spółek handlowych, ale nie wszystkie spółki zdążyły zapoznać się z nim, więc w dalszym ciągu stosowane są różne ograniczenia w kwestii zwracania członkom rady kosztów związanych z udziałem w jej pracach. Wymaga się na przykład od członków rady nadzorczej, by składali wnioski o zwrot kosztów. Nie ma ku temu podstaw. Zamiast rozliczania rachunków spółka może, na mocy statutu lub uchwały walnego zgromadzenia, przyznać członkom rady ryczałt na pokrycie ponoszonych kosztów. Warto jednak wziąć pod uwagę podatkowy aspekt takiego rozwiązania. Można też zastrzec, że spółka zwraca jedynie uzasadnione koszty. Otóż dochodziło do sytuacji, że członkowie rad nadzorczych obciążali nadzorowane spółki swoimi prywatnymi wydatkami.

Nie budzi wątpliwości, że koszty związane z udziałem w pracach rady mogą być wyższe w przypadku osób wybranych do rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami i delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Wyższe koszty mogą też ponosić członkowie rady nadzorczej delegowani przez nią do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. W obu przypadkach przysługuje im zwrot owych kosztów przez spółkę.

Nie wszystkie aspekty tej sprawy mogą zostać precyzyjnie uregulowane w statucie lub uchwałach walnego zgromadzenia. Niekiedy trzeba sięgać do zwyczaju. Na przykład jest w zwyczaju, że w czasie posiedzenia radzie nadzorczej serwowane są napoje i herbatniki. W niektórych spółkach utarło się, że po posiedzeniu prezes zarządu zaprasza radę na obiad. Zwyczajowo nie rozgłasza się, jak uczynił to pewien bank, ile kosztowały słone paluszki schrupane przez radę nadzorczą. Zwyczajowo nie rozstrzyga się uchwałami walnego zgromadzenia detali dotyczących karmienia rady nadzorczej. Wyjątek w tej materii uczyniła pewna spółka z Wielkopolski. Jej walne zgromadzenie przyjęło uchwałę w sprawie zwrotu kosztów ponoszonych przez członków rady delegowanych do indywidualnego wykonywania nadzoru (po co, skoro sprawę reguluje ustawa?). Przy okazji uchwalono, że jeżeli wykonują oni czynności nadzorcze w spółce w czasie przekraczającym 4 godziny dziennie – przysługuje im wyżywienie. Do uchwały zgłoszono sprzeciw.

Sprzeciwu nie rozumiem. Chodzi przecież o zakłady mięsne, gdzie jedzenia raczej nie zabraknie. Wiem o tym z własnego doświadczenia. Przez lata przewodniczyłem radzie nadzorczej pewnej spółki mięsnej. Byłem także delegowany do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu. Klawego życia, jak cysorz z piosenki Tadeusza Chyły, w owej spółce z pewnością nie miałem, za to wyżywienie klawe nawet owszem.

Tekst ogłoszony 17 czerwca 2002 r. w Magazynie Finansowym dziennika Prawo i Gospodarka

Kuchenne schody do rady [2002]

W wielu zachodnich spółkach nadzór pochodzi głównie z kooptacji. Polskie prawo także dopuszcza kooptację jako metodę kształtowania lub uzupełniania składu rady nadzorczej. Wystarczy, by spółka spełniła jedyny warunek, czyli przewidziała w statucie taki sposób powoływania członków rady. Dopuszczalne jest nawet wyłączenie wszystkich pozostałych trybów powoływania do rady nadzorczej (z wyjątkiem wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami). Lecz kooptacja do rady wcale nie jest w Polsce popularna. Owszem, bywa ona dopuszczana w statutach wielu spółek, ale najczęściej w ograniczonym zakresie, jako metoda doraźnego wypełniania wakatów w radzie nadzorczej, obwarowana różnymi warunkami i obostrzeniami. Oto najważniejsze.

Po pierwsze, statuty wielu spółek wyznaczają limit dokooptowanych członków rady, liczbowy (np. w jednej kadencji rada może dokooptować nie więcej, niż trzech członków) lub procentowy (np. liczba dokooptowanych nie może przekroczyć połowy składu rady).

Po drugie, statuty wielu spółek zastrzegają, że kadencja dokooptowanego wygasa jednocześnie z kadencją pozostałych członków rady. Wchodzi on więc do rady na krócej, jak piłkarz wprowadzany na boisko z ławki rezerwowych w trakcie meczu, czasem nawet pod sam jego koniec. Kiedyś rozważałem podjęcie prywatnej krucjaty przeciwko utartej w Polsce, a przecież wątpliwej zasadzie, iż kadencja wszystkich członków rady wygasa równocześnie. Nietrudno byłoby wykazać, że takie rozwiązanie nie daje żadnych korzyści. Odłożyłem ów pomysł na półkę, kiedy stwierdziłem, że członkowie rad i tak rzadko dosługują w nich do końca swoich kadencji, albowiem polskie rady są jak drzwi obrotowe: ktoś do nich wchodzi, pokręci się i wychodzi (albo wylatuje).

Po trzecie, w niektórych spółkach nie każdy wakat w radzie można wypełnić przez kooptację, a tylko taki, który powstał w następstwie ustąpienia z rady (czyli rezygnacji), lub ‘zaprzestania przez członka rady nadzorczej działalności z przyczyn losowych przed upływem kadencji’. Polskie prawo zna tylko jedną losową przyczynę wygaśnięcia mandatu – śmierć osoby piastującej go, co rzeczywiście oznacza zaprzestanie przez nią działalności. Mandatów wygaszonych wskutek odwołania z rady nadzorczej nie można w takich przypadkach obsadzać przez kooptację.

Po czwarte, w skrajnych przypadkach rada nadzorcza może dokonać kooptacji jedynie kandydata wskazanego przez tego samego akcjonariusza, który wcześniej zgłosił kandydaturę jego poprzednika. Miejsce w radzie jest w takim przypadku przylepione do akcjonariusza, który mógłby obsadzać je sam, bez pośrednictwa rady, gdyby statut mu na to przyzwolił.

Po piąte, statuty wielu spółek obwarowują kooptację zastrzeżeniem, że członek rady nadzorczej dokooptowany przez nią podlega zatwierdzeniu przez najbliższe walne zgromadzenie. Czasem statut przewiduje, że w razie odmowy zatwierdzenia członka rady dokooptowanego przez nią, walne zgromadzenie samo dokona wyboru nowego członka rady nadzorczej w miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.

Katalog tych ograniczeń świadczy, że w polskich warunkach kooptacja jest gorszym sposobem nabycia członkostwa w radzie nadzorczej i przypomina wślizgnięcie się do salonu przez kuchenne schody, te dla służby i dostawców. Stosunek do kooptacji członków przez radę nadzorczą jest miarą zaufania akcjonariuszy do nadzoru. Najwidoczniej walne zgromadzenia pragną same decydować o składzie rad nadzorczych. Akcjonariusze nie chcą w radach osób nie przez nich namaszczonych. Członek rady pochodzący z kooptacji może okazać się przecież niezależnym wobec inwestorów. Dla osób niezależnych, kierujących się nadrzędnym dobrem spółki, nie ma jeszcze w polskich radach miejsca. Albo wciąż jest go niewiele.

Wymóg zatwierdzania przez walne zgromadzenie kooptacji dokonanych przez radę nadzorczą jest przeto niebezpieczny. Przesłanką nabycia członkostwa w radzie nadzorczej, czyli prawa do uczestniczenia w jej pracach z głosem stanowiącym, oraz związanej z tym odpowiedzialności, jest bowiem akt kooptacji, a nie jej zatwierdzenie. Wpis członka rady nadzorczej do rejestru następuje na podstawie kooptacji, a nie dopiero po jej zatwierdzeniu. Odmowa zatwierdzenia kooptacji przez walne zgromadzenie jest bliższa odwołaniu z rady nadzorczej, niż unieważnieniu kooptacji i jej skutków prawnych. Uchwały powzięte przez radę z udziałem dokooptowanego nie będą więc dotknięte wadliwością, a jego odpowiedzialność nie będzie uchylona.

Nic złego się nie stanie, jeżeli statut spółki w ogóle nie dopuści kooptacji do rady nadzorczej, albo dopuści ją pod różnymi warunkami i ograniczeniami. Uważam jednak, że wymóg zatwierdzania dokooptowanych przez walne zgromadzenie zgoła niczemu nie służy i może tylko spowodować zamęt, gdyż podważa wiarygodność spółki i godzi w pewność obrotu.

Artykuł został ogłoszony 3 czerwca 2002 r. w Magazynie Finansowym, poniedziałkowym wydaniu dziennika Prawo i Gospodarka.

CZYTAJ TAKŻE:
2013.04.25 Pochwała kooptacji
2003.02.03 Kooptacja, umiar i ryzyko