Miesięczne archiwum: kwiecień 2010

Profesjonalizacja rad [2010]

Leszek Bohdanowicz: Profesjonalizm w funkcjonowaniu rad nadzorczych spółek akcyjnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2009, s. 234.

Książka została wydana w serii „Prace doktorskie z zakresu ekonomii i zarządzania”, obejmującej prace wyróżnione. Celem przedsięwzięcia badawczego młodego uczonego było zidentyfikowanie roli i charakteru postępującego na całym świecie od kilkunastu lat procesu profesjonalizacji rad nadzorczych (rad dyrektorów). Konkretnie, chodziło o trzy założenia: po pierwsze, usystematyzowanie światowej i krajowej wiedzy na temat profesjonalizmu w funkcjonowaniu rad nadzorczych, z uwzględnieniem najnowszych tendencji, po drugie, ukazanie roli profesjonalizmu w procesie budowy nowoczesnego i efektywnego systemu nadzoru, po trzecie – zdefiniowanie pojęcia „profesjonalizm” w działalności rad nadzorczych. Trudno o temat bliższy rzeczywistym potrzebom praktyki współczesnego rynku.

Pierwsza część książki ma solidny charakter teoretyczny. Autor omawia rolę i zadania organów nadzoru w spółce akcyjnej (w tym ulubioną przez polskie piśmiennictwo teorię agencji oraz teorie inne: służebności, zasobową, hegemonii menedżerskiej), kompetencje członków rad nadzorczych uznane przezeń za podstawowy wyznacznik profesjonalizmu, oraz czynniki determinujące profesjonalne działanie rad spółek. Część druga ma charakter empiryczny. Przedstawiono w niej obszerne wyniki badań Autora nad polskimi spółkami giełdowymi, w tym: badania populacji członków rad nadzorczych, struktury rad pod względem wykształcenia, profili zawodowych i doświadczenia zawodowego ich członków, wpływu tych czynników na wyniki spółek, a to wszystko posłużyło za podstawę do systematyki rad nadzorczych pod względem profilów zawodowych ich członków. Wyniki są bardzo ciekawe, obszernie i wnikliwie przedstawione, warto zapoznać się z nimi i podsunąć je pod uwagę autorom projektu reformy polityki kadrowej w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa…

Następnie Autor przedstawia wyniki badań ankietowych nad czynnikami determinującymi profesjonalne działanie rad nadzorczych. Dotyczyły one wpływu „kodeksów” dobrych praktyk (za ten cudzysłów należy się uznanie) na poprawę jakości sprawowania nadzoru, niezależności członków rad, certyfikacji członków organów nadzoru, znaczenia i zadań organizacji członków rad nadzorczych, komitetów rad nadzorczych, pomocy ekspertów zewnętrznych, wynagrodzenia członków rad, okresowych ocen rad nadzorczych i ich członków, zasilania informacyjnego członków rad nadzorczych oraz roli przewodniczącego rady nadzorczej.

Książkę warto polecić, w całości lub w odpowiednich fragmentach, wszystkim członkom polskich rad nadzorczych odpowiedzialnie traktujących swoją misję. Ponadto trzeba zauważyć, że dr Bogdanowicz wyznaczył swoja pracą ważny punkt odniesienia dla dalszych badań nad polskimi radami nadzorczymi. Ktokolwiek je teraz podejmie, będzie z konieczności startować z punktu, w którym łodzianin zamknął swoje dociekania – a jest to punkt wysoki.

Notatka ukazała się w nr 2/22/2010 kwartalnika Przegląd Corporate Governance