Nowe czasopismo [2009]

„HUK. Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego”, Wydawnictwo C.H. Beck; Nr 1 (3) 2008, s. 1-162. Nr 2 (4) 2008, s. 163-318. Nr 3 (5) 2008, s. 319-442. Nr 4 (6) 2008, s. 443-586. Redaktor naczelny: Arkadiusz Radwan.

Sygnalizując na łamach „Przeglądu” debiut kwartalnika wyrażałem opinię, że polskie czasopiśmiennictwo wzbogaciło się o periodyk prawdziwie europejski: ambicjami, poziomem merytorycznym, rozwiązaniami redakcyjnymi, a także graficznymi. Utyskiwałem jedynie na tytuł, w mojej opinii nieco manieryczny i mogący pobrzmiewać konwencją Kubusia Puchatka. Po lekturze pierwszego pełnego rocznika (2008) stwierdzam, że ambicje zostają spełnione. Natomiast w kwestii tytułu wypada zauważyć, że nikt nie posługuje się w mowie jego pełną wersją. Utarło się mówić „HUK”. Pismo zjednało sobie szacunek czytelników, szczególnie w kręgach prawniczych.

Kolejne numery otwiera ogłaszany po polsku i angielsku Edytorial: Demokracja akcjonariuszy i deficyt demokracji w prawie spółek (Radu N. Catana, 1/2008), Prawo do informacji – fundament statusu prawnego wspólników (akcjonariuszy) spółki kapitałowej (Katarzyna Bilewska 4/2008), lub Edytorial Gościnny: Od samoregulacji rynku do prawa (Andrzej S. Nartowski, 2/2008), Societas Privata Europea – Spółka z o.o. dla Europy (Christoph Teichmann, 3/2008). Wnętrze pisma to już obszerne rozprawy. W numerze 1/2008 piszą Thomas Bachner, Elżbieta Lemańska: Odsetki za opóźnienia w płatnościach po implementacji Dyrektywy 2000/35/WE w Niemczech, Austrii i Polsce; Michał Górecki: Informacje poufne na rynku kapitałowym – obowiązki, procedury, sankcje, oraz Krzysztof Haładyj: Działalność zagranicznych funduszy UCITS w Polsce.

Numer 2/2008 przynosi rozprawy Anny Hrycaj: Wpływ postępowania upadłościowego na wszczynanie i dalsze prowadzenie postępowań cywilnych, oraz Piotra Tereszkiewicza: Zwolnienie z długów w prawie upadłościowym i tzw. upadłość konsumencka – rozważania teoretyczne i prawnoporównawcze z perspektywy polskiego porządku prawnego. Całości dopełnia sprawozdanie Wojciecha Rogowskiego z VI Konferencji Łódzkiej w kwietniu 2008 r.2 i zwięzły, bardzo wartościowy szkic Arkadiusza Radwana o prof. Maurycym Allerhandzie w 140. rocznicę urodzin (tu uwaga na temat pułapek dwujęzyczności tytułów tekstów: „Integracyjny wymiar życia i dzieła…” to „Integrative Dimension of the Life and Works…”, co już brzmi osobliwie).

Numer 3/2008 zawiera rozprawy Jacka Napierały: Uwagi na temat wykładni prawa krajowego zgodnej z dyrektywami europejskiego prawa spółek, Krzysztofa Oplustila: Analiza projektu ustawy implementującej dyrektywę 2007/36/WE w sprawie niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym (implementacji dokonała ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – przyp. ASN), oraz Marka Porzyckiego: Zabezpieczenie rzeczowe w transgranicznym postępowaniu upadłościowym w Unii Europejskiej. Interesującą glosę ogłosiły Maria Bogajewska i Anna Hrycaj: Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowania toczące się w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (art. 15 Rozporządzenia Rady WE nr 1346/2000) – uwagi na tle sprawy MG Probud Gdynia sp. z o.o. w Gdyni. Olga Horwath sporządziła sprawozdanie z październikowej konferencji Krakowskiego Forum Nauk Prawnych w Wiedniu.

Na koniec nr 4/2008 ogłasza rozprawy Michała Romanowskiego: Zasada „jedna akcja – jeden głos” a natura spółki akcyjnej, Krzysztofa Grabowskiego: Dyrektywa o niektórych prawach akcjonariuszy i jej konsekwencje dla spółek publicznych, oraz Anny Hrycaj i Marka Sachajko: Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej i zakaz sprawowania określonych funkcji jako prawny środek sankcjonowania naruszenia norm ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze.

HUK ukazuje się we współpracy merytorycznej z Centrum C-Law.org, będącym także organizatorem interesujących konferencji. Z dotychczasowych kontaktów z Centrum wynoszę bardzo pozytywne wrażenie: to grupa młodych uczonych, przede wszystkim prawników, reprezentujących wiedzę i wyobraźnię, przy tym dysponujących międzynarodowymi kontaktami i renomą. Dzięki nim, a także Wydawnictw C.H. Beck, HUK jest czasopismem prawniczym o wysokim poziomie merytorycznym i edytorskim. Cena egzemplarza wynosi 79 zł – sporo, dlatego dla niezdecydowanych postanowiłem ujawnić tu pełną zawartość rocznika 2008. Na zachętę…

Notka ukazała się w nr 1/17/2009 kwartalnika Przegląd Corporate Governance

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.