Posiedzenie nie jest wartością [2010]

Współczesna rada nadzorcza wykonuje większość swojej pracy poza posiedzeniami. Przygotowując się do nich, lub zastępując je innymi formami aktywności. Opłacanie jej „od posiedzenia” jest więc anachronizmem. Niektóre spółki przyjęły wynagradzanie za pracę w radzie nadzorczej „od posiedzenia”. Uważa się, że taki system wymusza częstsze odbywanie przez radę posiedzeń, albo zachęca do tego. Jest to pogląd mylny. Lecz nawet, gdyby pod wpływem takiegoż bodźca posiedzenia rad nadzorczych miały odbywać się częściej – czy coś dobrego z tego wyniknie? Posiedzenie rady samo w sobie nie jest wartością, jak nie jest wartością tradycyjny wspólny obiad z zarządem. Wartością jest praca zmierzająca ku wypełnieniu mandatu rady nadzorczej – sprawowania „stałego nadzoru nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach działalności”.

Znaczna część zadań rady przechodzi na jej komitety: audytu i wynagrodzeń. Znaczną część pracy rady mogą wykonać jej członkowie delegowani do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Rada może także podejmować uchwały poza posiedzeniami, a jej członkowie mogą oddawać głos na uchwałę głosowaną podczas posiedzenia nie uczestnicząc w nim. Ponadto: uprawniona do badania wszystkich dokumentów spółki i do żądania sprawozdań i wyjaśnień od jej pracowników, rada nadzorcza może skutecznie wykonywać czynności płynące z tych uprawnień najczęściej właśnie poza posiedzeniami.

Rozwiązania dotyczące wynagradzania członków rad nadzorczych są na polskim rynku rozmaite. Niektóre budzą wątpliwości. Bywa, że członkowie rady otrzymują wynagrodzenia kwartalne; otrzymują tantiemy z zysku [!?]; uczestniczą w programach motywacyjnych [!?]; część członków tej samej rady wynagradzana jest co miesiąc, część – za udział w posiedzeniu. Bywa, że członek rady, prócz wynagrodzenia miesięcznego, otrzymuje dodatek „za każdy dzień pobytu w spółce” [!?]; bywa wreszcie, że niektórzy lub wszyscy członkowie rady nie otrzymują wynagrodzenia.

Z selektywnym pozbawianiem członków rady wynagrodzenia spotykamy się najczęściej w odniesieniu do osób reprezentujących inwestora strategicznego. Nie budzi to emocji. Zdarza się, że nieodpłatnie pełnią funkcje w radzie wszyscy jej członkowie pozbawieni przymiotu niezależności. Niekiedy członkowie rady pozbawiani są wynagrodzenia za czynności podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, natomiast otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniu „naziemnym”. W spółkach szczególnie ubogich wszyscy członkowie rady pozbawiani są wynagrodzenia. Czy są oni świadomi, że brak wynagrodzenia z tytułu członkostwa w radzie nie wyjmuje ich spod odpowiedzialności?

Tekst został ogłoszony 11 maja 2010 r. w Gazecie Giełdy PARKIET

Czytaj także:
2001.08.26 W miarę potrzeb
2014.07.21 Ile razy w roku?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.