Standardy walnego zgromadzenia [2009]

Organizacja walnego zgromadzenia. Rekomendacje dla uczestników rynku – zmiany Kodeksu spółek handlowych po 3 sierpnia 2009 r. Lipiec 2009, s. 35.

Tytuł broszurki obiecuje „rekomendacje dla uczestników rynku”. Obietnica została spełniona w stopniu umiarkowanym. Otóż powstał na rynku Komitet Sterujący ds. Standardów Walnych Zgromadzeń. W trakcie prac wyodrębnione zostały trzy Grupy Robocze: do spraw informacji, do spraw elektronizacji walnego zgromadzenia i do spraw prawnych. Zespół zaangażowany w przedsięwzięcie liczy kilkadziesiąt poważnych osób reprezentujących wiele poważnych instytucji. Wszelako, plonu ich pracy nie podciągałbym pod miano rekomendacji. Są to raczej słuszne konstatacje: „Brak wymogu umieszczania ogłoszenia w MSiG”, „Record date – 16 dni przed WZ”, „Ogłoszenie o WZ następuje przez: – raport bieżący, – informację na www. Dodatkowo: przekazanie informacji do KDPW”. Są także praktyczne porady: „Akcjonariuszu, pamiętaj o record date i cyklu rozrachunkowym transakcji”, „Odbierz zaświadczenie” (aliści z innej porady wynika, że nie jest ono potrzebne…)

Chodzi więc nie o dobre praktyki walnego zgromadzenia, ale o przypomnienie treści znowelizowanych przepisów Ksh traktujących o walnym zgromadzeniu. Niemniej niektóre z porad mają poważne znaczenie praktyczne:
• Od akcjonariusza umieszczonego w wykazie z KDPW spółka nie powinna żądać dodatkowo zaświadczenia o prawie uczestnictwa w WZ,
• Spółka powinna sprawdzić możliwości techniczne, związane z organizacją eWZ,
• Tekstowa komunikacja akcjonariusza z WZ wydaje się najbezpieczniejsza,
• Zasady zdalnego udziału w WZ powinny zostać szczegółowo uregulowane (można domyślać się, że w statucie spółki – ASN),
• Z uwagi na bardzo duże ryzyko prawne, umożliwienie głosowania drogą korespondencyjną może być trudne do realizacji w praktyce,
• Głosowanie korespondencyjne wiąże się z dużym ryzykiem – zapoznaj się z tymi problemami.
Autorzy raportu słusznie wyrażają obawy w kwestii organizacji i przebiegu
elektronicznego walnego zgromadzenia (eWZ) i głosowania korespondencyjnego. Szkoda jedynie, że wyrażają je tak ostrożnie, nijako: „wydaje się”, „może być”. Gdyby stanowiska w kilku sprawach sformułować bardziej kategorycznie, mogłyby one zostać uznane za głos rynku.

Notatka została ogłoszona w nr 3/19/2009 kwartalnika Przegląd Corporate Governance

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.